Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) van Sandrasana ofwel Sandra Diependaal (hierna te noemen “Sandrasana”, “wij,” “ons” of “onze”), een onderneming met adres Kadijk 4, Heemstede. Sandrasana is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62755994. Sandrasana biedt mobiele applicaties, Reiki, Klankschalen en Yoga (hierna gezamenlijk te noemen de “Dienst”)

De Dienst is in eigendom en in beheer van Sandrasana. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op uw rechten en plichten.

Veiligheid

 U mag de Dienst niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden. U gaat akkoord met alle wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op uw gebruik van de Dienst, met inbegrip van maar niet beperkt tot wetgeving inzake het auteursrecht.

 1. Het is niet toegestaan om de Dienst of de servers en/of netwerken die zijn verbonden met de Dienst te belemmeren of te verstoren, bijvoorbeeld door wormen, virussen, spyware, malware of andere destructieve of ontwrichtende code te verzenden. U mag geen inhoud of code injecteren of anderszins aanpassingen doorvoeren in, of ingrijpen in de manier waarop, een Sandrasana pagina wordt weergegeven in de browser van een gebruiker of apparaat.
 2. U mag de Dienst niet veranderen, wijzigen, aanpassen of een andere website veranderen, wijzigen of aanpassen om zo ten onrechte te impliceren dat deze wordt geassocieerd met de Dienst of Sandrasana.

Basisvoorwaarden

 1. Bij beëindiging komen alle licenties en andere rechten die op grond van deze Algemene Voorwaarden aan u zijn verleend, onmiddellijk te vervallen.
 2. Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot de Dienst te weigeren voor elke willekeurige persoon op elk gewenst moment en om welke reden dan ook.
 3. U gaat akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle datakosten die u maakt door het gebruik van de Dienst.
 4. Wij verbieden ‘crawling’, ‘scraping’, ‘caching’ of op een andere wijze toegang verkrijgen tot de Dienst via geautomatiseerde middelen (behalve als gevolg van de standaard zoekmachine protocollen of technologieën gebruikt door een zoekmachine met uitdrukkelijke toestemming van Sandrasana).

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Sandrasana verleent aan u hierbij een niet-overdraagbare licentie om de Dienst te gebruiken.
 2. Het is niet toegestaan de broncode van de Dienst te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te decompileren of anderszins te verkrijgen, behalve wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan volgens een open-bronlicentie of wanneer we u uitdrukkelijk schriftelijke toestemming hebben gegeven. Elke poging om dit te doen, is een schending van de rechten van Sandrasana.
 3. De Dienst bevat inhoud die in eigendom of in licentie is bij Sandrasana (“Sandrasana Inhoud“). Sandrasana Inhoud wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten en merkenrechten. Sandrasana heeft en behoudt alle rechten ten aanzien van de Sandrasana Het is niet toegestaan om enige kennisgeving inzake auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten die zijn opgenomen in of bij de Sandrasana Inhoud te verwijderen, aan te passen of te verhullen. Evenmin is het toegestaan om Sandrasana Inhoud te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, uit te voeren, weer te geven, te publiceren, te verspreiden, over te brengen, uit te zenden, te verkopen, in licentie te verlenen of op enigerlei andere wijze te exploiteren, noch er afgeleide werken van te maken.
 4. De Sandrasana naam en logo zijn handelsmerken van Sandrasana, en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sandrasana. Daarnaast mogen alle koppen, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts servicemerken, handelsmerken en/of beeldmerken van Sandrasana zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sandrasana, niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt.

Derden

 1. De Dienst of communicatie die u ontvangt van Sandrasana, kunnen links naar (mobiele) applicaties, websites of functies van derden bevatten. De Dienst kan ook de inhoud van derden bevatten die wij niet goedkeuren of aanbevelen. Sandrasana controleert geen webdiensten of andere inhoud van deze derden. U erkent en aanvaardt uitdrukkelijk dat Sandrasana op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dergelijke diensten of functies van derden. Wij raden u aan de voorwaarden en het privacy beleid van deze derden te lezen.

Afwijzing van garanties

 1. De Dienst, inclusief Sandrasana Inhoud, wordt geleverd op een “zoals deze is”, “zoals deze beschikbaar is” en “met alle aanwezige gebreken” basis. Voor zover toegestaan door de wet, geeft Sandrasana geen garantie of goedkeuring van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot: (a) de Dienst; (b) de Sandrasana Inhoud; (c) Gebruikers Inhoud; of (d) de veiligheid in verband met de overdracht van informatie naar Sandrasana of via de Dienst. Bovendien wijzen de Sandrasana Partijen hierbij alle expliciete en impliciete garanties af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreukmakendheid, eigendom, maatwerk, handel, rustig genot, systeemintegratie en afwezigheid van computervirussen.
 2. De Sandrasana Partijen garanderen niet dat de Dienst foutloos of ononderbroken zal functioneren, dat gebreken zullen worden gecorrigeerd of dat de Dienst of de server die de Dienst beschikbaar stelt, vrij is van schadelijke componenten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot virussen. De Sandrasana Partijen verklaren en garanderen niet dat de informatie (waaronder instructies) op de Dienst nauwkeurig, volledig of nuttig is.
 3. U erkent dat uw gebruik van de Dienst geheel op eigen risico is. De Sandrasana Partijen garanderen niet dat uw gebruik van de Dienst bij wet is toegestaan in een bepaald jurisdictie en wijzen dergelijke garanties dan ook expliciet af. In sommige jurisdicties is het uitsluiten van impliciete of andere garanties beperkt of niet toegestaan: dat betekent dat de bovenstaande afwijzing in uw jurisdictie mogelijk niet op u en de Algemene Voorwaarden van toepassing is.
 4. Hoewel het de intentie is van Sandrasana dat de Dienst zoveel mogelijk beschikbaar moet zijn, kunnen er momenten zijn dat de Dienst kan worden onderbroken door onderhoudswerkzaamheden of upgrades, noodreparaties of uitgevallen telecommunicatieverbindingen en/of apparatuur.
 5. Door de Dienst te gebruiken, verklaart en garandeert u dat uw activiteiten bij wet zijn toegestaan in elke jurisdictie waar u de Dienst gebruikt.

Beperking van aansprakelijkheid

 1. Sandrasana is slechts aansprakelijk voor schade geleden door u die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Sandrasana toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de opdracht en/of een aan Sandrasana toe te rekenen onrechtmatige daad, voor zover de tekortkoming of onrechtmatige daad het gevolg is van het niet in acht nemen door Sandrasana van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
 2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt gevolgschade en indirecte schade, waaronder doch niet uitsluitend, bedrijfsschade, derving van inkomsten, derving van omzet en winst, gemiste kansen, gemiste besparingen, imagoschade, schade door bedrijfsstilstand, schade aan derden, enz. door welke oorzaak ook ontstaan.
 3. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Sandrasana nimmer aansprakelijk.
 4. Sandrasana is niet aansprakelijk indien de schade het gevolg is van door u onjuiste verstrekte gegevens.
 5. De aansprakelijkheid van Sandrasana ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming van u in de nakoming van een verbintenis voortvloeiend uit deze overeenkomst of onrechtmatige daad, is te allen tijde beperkt tot maximaal € 500,-
 6. De aansprakelijkheidsbeperking zoals weergegeven in de voorgaande leden geldt niet ingeval de door u geleden schade het gevolg is van de opzet of bewuste roekeloosheid van Sandrasana.
 7. De door Sandrasana te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door u te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door u geleden schade.
 8. Sandrasana beschikt over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
 9. Sandrasana verplicht zich om in geval van schade of aansprakelijkheid die voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen u en Sandrasana, de door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar uitgekeerde bedragen direct aan u te cederen.
 10. Indien door overmacht de Dienst niet meer gebruikt kan worden, vindt er in geen geval restitutie plaats van het reeds door u betaalde bedrag.

Vrijwaring

U gaat akkoord (op verzoek van Sandrasana) om de Sandrasana Partijen te verdedigen en te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen, onkosten inclusief de vergoedingen voor advocaten die voortvloeien uit of in een van de volgende (onder meer als gevolg van uw directe activiteiten op of via de Dienst of die namens u):

 1. Uw schending of vermeende schending van deze Algemene Voorwaarden;
 2. Uw schending van enig recht van derden, inclusief enig recht van intellectueel eigendom, publiciteit, vertrouwelijkheid, eigendom of privacy recht;
 3. Uw schending van wetten, regels, voorschriften, codes, statuten, verordeningen, of voorschriften van een overheids- en semi-overheidsinstanties waaronder alle regelgevende, administratieve en wetgevende instanties; of
 4. Een onjuiste voorstelling door u.

U zult volledig meewerken in de verdediging van een claim zoals Sandrasana van u vereist. In geval van enige kwestie waarin schadeloosstelling van u wordt gevraagd, behoudt Sandrasana zich het recht van exclusieve verdediging van en controle over de zaak voor, en zal u in geen geval een vordering afwikkelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sandrasana.

Ongeldigheid

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, blijft u gebonden aan de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Sandrasana zal de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het oogmerk van deze Algemene Voorwaarden.

Geen rechtsverwerking

Afstand van recht door u of Sandrasana kan slechts geschieden door een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving. Indien u of Sandrasana haar rechten uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden niet uitoefent of het uitoefenen daarvan uitstelt, kan dit niet worden beschouwd als afstand van dat recht, of van enig ander recht uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden.

Gebiedsgebonden beperkingen

 1. De informatie die binnen de Dienst wordt verschaft, is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door natuurlijke personen of rechtspersonen in jurisdicties of landen waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met de wet- of regelgeving of waar het een vereiste is dat Sandrasana zich in het betreffende jurisdictie of land registreert. Wij behouden ons het recht voor om de beschikbaarheid van de Dienst of enig onderdeel van de Dienst te allen tijde en naar eigen goeddunken te beperken tot personen, geografische gebieden of jurisdicties, alsmede het aanbod van enig programma of product dat dan wel enige inhoud, Dienst of functie die Sandrasana biedt, te beperken.
 2. Het is verboden om software van de Dienst te downloaden, exporteren of her-exporteren: (a) naar (of naar een staatsburger of inwoner van) een land waartegen de Europese Unie of de Verenigde Staten een handelsembargo heeft ingesteld of (b) naar personen op de lijst van ‘Specially Designated Nationals’ van het Amerikaanse ministerie van Financiën of de ‘Table of Deny Orders’ van het Amerikaanse ministerie van Handel of vergelijkbare lijst van de Europese Unie. Door software die is gerelateerd aan de Dienst te downloaden, verklaart en garandeert u dat u geen staatsburger of inwoner bent van een dergelijk land en niet voorkomt op een dergelijke lijst.

Wijzigingen

 1. Wij hebben het recht om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen en bij te werken (“Bijgewerkte Voorwaarden”).
 2. Tenzij wij om juridische of administratieve redenen wijzigingen doorvoeren, zullen wij een redelijke termijn in acht nemen om in kennis te stellen voordat de Bijgewerkte Voorwaarden van kracht worden. U gaat ermee akkoord dat wij u in kennis stellen van de Bijgewerkte Voorwaarden door ze via de Dienst te publiceren en dat u na de ingangsdatum van de Bijgewerkte Voorwaarden door de Dienst te gebruiken (of door een redelijkerwijs door ons te bepalen handeling te verrichten) u uw akkoord verklaart met de Bijgewerkte Voorwaarden. U dient deze Algemene Voorwaarden en eventuele Bijgewerkte Voorwaarden derhalve door te lezen voordat u de Dienst gebruikt.
 3. De Bijgewerkte Voorwaarden treden in werking vanaf het moment van publicatie of vanaf een latere datum die kan worden aangegeven in de Bijgewerkte Voorwaarden. Deze voorwaarden zullen vanaf dat moment van toepassing zijn op uw gebruik van de Dienst. Deze Algemene Voorwaarden gelden tevens voor alle geschillen die ontstaan voorafgaand aan de ingangsdatum van de Bijgewerkte voorwaarden.
 4. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op upgrades en updates van de Dienst welke de Dienst vervangen en/of aanvullen, tenzij deze upgrade of update gepaard gaat met Bijgewerkte Voorwaarden. In dat geval zijn de Bijgewerkte Voorwaarden van toepassing.
 5. Door het gebruik van de Dienst gaat u ermee akkoord dat de Dienst zo nu en dan upgrades en updates ondergaat, zodat Sandrasana de Dienst kan verbeteren, uitbreiden en verder ontwikkelen.

Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Deze Algemene Voorwaarden en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen u en Sandrasana, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een de Algemene Voorwaarden, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn en andere handelingen in samenhang met de overeenkomst zoals bijv., zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Amsterdam, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
 3. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Contact

Wanneer u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, kunt u contact opnemen met Sandrasana door een e-mail te sturen naar info@sandradana.nl