Privacy

Sandrasana Heemstede Privacy

Privacy regelement

Sandrasana vindt het belangrijk dat u weet dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sandrasana verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Internetbrowser en apparaat type

– Adresgegevens (indien u lessen bij mij volgt, via de apps (Meditatie en     Ontspanning, Meditation and More en Yoga met je ogen dicht) zien wij alleen uw postcode en het land waar u woont.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sandrasana, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

WordPress heeft haar servers gevestigd op verschillende locaties in de Verenigde Staten, Ierland en ook kan het vooromen dat gegevens buiten de EER worden opgeslagen. Wij nemen passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens goed worden beschermd. Voor meer informatie kunt u naar het privacy beleid van WordPress door middel van de volgende link: https://automattic.com/privacy/.  

Waarom we gegevens nodig hebben

Sandrasana verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling (dit geldt niet voor de apps)

– Om te controleren of u reeds betaald heeft voor een les/oefening in de app, zodat deze voor u toegankelijk blijft

– Sandrasana verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe      verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

Sandrasana zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de belastingdienst is dit 7 jaar.

Delen met anderen

Sandrasana verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een klein bestandje dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Als wij het in onze privacy- en cookieverklaring over cookies hebben, bedoelen we daarmee ook vergelijkbare technieken zoals pixels. Elke keer wanneer u onze website bezoekt, verzamelt een cookie technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt ons om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren. 

Ook  gebruiken wij Google Analytics, om statistieken van bezoekers bij te houden. Om uw privacy te beschermen worden IP-adressen niet opgeslagen en doorgestuurd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sandrasana.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Sandrasana zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
U kunt ons ook bereiken via:

Website: www.sandrasana.nl

Telefoonnummer: +31611788853

Bedrijfsadres: Kadijk 4

2104 AA Heemstede

Beveiliging

Sandrasana neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sandrasana.nl.

Eigen risico

Sandrasana is niet verantwoordelijk voor eventuele blessures of kwetsuren door het volgen van lessen, oefeningen of behandelingen. Dit geldt voor de apps en persoonlijke lessen en behandelingen. Bij twijfel of u bepaalde oefeningen en houdingen uit mag/kan voeren, kunt u het beste eerst contact opnemen met uw huisarts of specialist.

Heeft u verder nog vragen? Neem dan gerust contact op via info@sandrasana.nl.

Privacy regulation (Engelse versie)

Sandrasana considers it important that you know that your data is handled with care.

Personal data that we process

Sandrasana processes personal data about you because you use our services and / or because you provide them yourself.

Below is an overview of the personal data that we process:

– Internet browser and device type

– Address details (if you follow lessons with me, via the apps (Meditation and Relaxation, Meditation and More and Yoga with your eyes closed) we only see your postcode and the country where you live.

Special and / or sensitive personal data that we process

Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years. Unless they have permission from parents or guardians. However, we can not check if a visitor is older than 16. We encourage parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this permission, please contact us at sandradiependaal@gmail.com, then we will delete this information.

Why we need data

Sandrasana processes your personal data for the following purposes:

– Handling your payment (this does not apply to the apps)

– To check if you have already paid for a lesson / exercise in the app, so that it remains accessible to you

– Sandrasana also processes personal data if we are legally obliged to do so, such as information that we need for our tax return.

How long we store data

Sandrasana will not store your personal data longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data is collected. This is 7 years for the tax authorities.

Share with others

Sandrasana will not sell your information to third parties and will only provide this information if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation

Mapping website visit

We use cookies on our website. What are cookies? A cookie is a small file that is placed on your computer by a website. When we talk about cookies in our privacy and cookie statement, we also mean comparable techniques such as pixels.

Each time you visit our website, a cookie collects technical information such as which website brought you to this website. This website may use cookies to provide visitors with tailored information, to collect information, and to track the visitor while visiting the website. This helps us to provide you with a good user experience.

We do use Google Analytics to track visitor statistics. To protect your privacy IP addresses are not stored and forwarded.

View, modify or delete data

You have the right to view, correct or delete your personal data. You can send a request for access, correction or deletion to info@sandrasana.nl. In order to ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your identity document with the request. We ask you to blacken your passport photo and citizen service number (BSN) in this copy. This is to protect your privacy. Sandrasana will respond to your request as soon as possible, but within four weeks.

You can also reach us via:

Website: www.sandrasana.nl

Telephone number: +31611788853
Company address: Kadijk 4
2104 AA Heemstede

Security

Sandrasana takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not secure or that there are indications of abuse, please contact us at info@sandrasana.nl.

Own risk

Sandrasana is not responsible for any injuries or injuries by following lessons, exercises or treatments. This applies to the apps and personal lessons and treatments. If in doubt about whether you can carry out certain exercises and postures, it is best to first contact your doctor or specialist.

Do you have further questions? Feel free to contact us at info@sandrasana.nl.